Jézus Krisztus

Talán nincsen más olyan történelmi személy, akivel kapcsolatban annyi vita folyik, mint Jézus Krisztus. Ki volt Ő? Csak legenda, vagy valóságos ember? Isten Fia, vagy csak ember? Jó ember, vagy csaló? Annyiféle információval találkozik az ember Jézussal kapcsolatban, hogy sokszor nehéz eligazodni. Mégis úgy érezzük, hogy fontos téma ez.

Úgy hisszük, hogy egyetlen biztos forrás van Jézussal kapcsolatban, és ez a Biblia. Annyira fontos volt Jézus élete, szolgálata, halála és feltámadása, hogy Isten gondoskodott arról, hogy négyszer is megörökítsék ezt a történetet. Hiteles beszámolók ezek, mert szemtanúk mesélték el, mit láttak, hallottak és tapasztaltak Jézussal kapcsolatban. Annyira komolyan vették, hogy készen voltak meghalni is ezért. A következő néhány bekezdésben megpróbáljuk röviden összefoglalni mindazt, amit a Biblia tanít nekünk Jézus Krisztusról.

Szentháromság

Jézus Krisztus Isten Fia és a Szentháromság egyik tagja.

János evangéliuma így kezdődik: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.” Néhány verssel később így folytatta: “Az Ige testté lett, és közöttünk lakozott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.” Tehát az Ige nem más, mint Jézus, aki ott volt a kezdetben Istennel, sőt Ő maga az Isten!

Sok más igét lehetne felmutatni, amelyek bizonyságot tesznek arról, hogy Jézus Isten volt. De nem csak a szavai tettek erről bizonyságot, hanem a tettei is! Jézus a vizet borrá változtatta, a kenyeret megszaporította, a háborgó tengert lecsendesítette, a vak szemét megnyitotta, és a halottat feltámasztotta. János így fejezte be az evangéliumát: “Sok más jelt is tett Jézus a tanítványok szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és ebben a hitben életetek legyen az ő nevében.” (Idézett igehelyek: János 1,1; János 1,14; János 20,30-31)

Megváltás

Jézus azért jött, hogy megváltsa az embert a bűneiből.

Jézus sok jót mondott és sok jót tett, de nem elsősorban ezért jött. Jézus azért jött, hogy megmentse az embert bűneiből. József, már Jézus születése előtt is ezt az üzenetet kapta Máriával kapcsolatban: „Fiat szül, és nevezd őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből.”

Isten megteremtette az embert és megajándékozta őt minden jóval, de az első emberpár ezt nem becsülte meg. Fellázadtak Isten ellen, megszegték parancsát, és így elvesztették a nekik készített paradicsomot. Azóta is az ember a saját útján jár, ami tele van bűnnel és tévedésekkel. Még a próféta is azt mondta: “Mindnyájan, mint juhok, eltévelyedtünk, mindenki a maga útjára tért…” Mi magunk sem vagyunk kivételek. Mi is sokszor vétkezünk, sokszor hitetlenkedünk, gyakran a saját fejünk után megyünk.

De a jó hír az, hogy Jézus pont a bűnösökért jött el. Látotta valamennyi bűnünket, de mégis szeretett. Nem akart minket elveszíteni. Nem akarta, hogy elkárhozzunk. Ezért eljött a földre, emberi formát öltött és megfizetett a bűneinkért. Nem a saját bűnei miatt ment a keresztre, hanem a mi bűneinkért. Meghalt, hogy nekünk békességünk legyen. “Jóllehet a mi bűneinkért kapott sebeket, a mi vétkeinkért törték össze. Őt érte a büntetés, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg.” (Idézett igehelyek: Máté 1,21; Ézsaiás 53,5-6)

Feltámadás

Jézus feltámadt a halálból és ezzel legyőzte a halált.

Fontos azt is látni, hogy Jézus nem csak meghalt, hanem fel is támadt. A halála nem a történet vége, hanem bizonyos értelemben annak a kezdete. Jézus a feltámadásával nyilvánosan megmutatta, hogy legyőzte a halált. A halál nem tarthatta Őt fogva, és minket sem, ha hiszünk benne. A feltámadása az új élet ígérete is, hogy ha Krisztust követjük, mi is új életben járhatunk Vele. Ezért mondta Jézus: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” Pál pedig azt mondta: “Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme, újjá lett minden.” (Idézett igehelyek: János 11:25; 2Kor. 5:17)

Megbocsátás

Aki hittel fordul Jézushoz, bűnbocsánatot nyer és örök életet a mennyben.

Mivel Jézus Krisztus él, most is lehet vele találkozni. Persze nem testben, hanem lélekben történik a találkozás. Meg kell nyitni a szívünket Jézus felé. Imádkozni kell hozzá. Meg kell kérni Őt arra, hogy mentsen meg bűneinkből. Át kell adni a szívünket és életünket neki. Ezt a döntést megtérésnek hívjuk. A megtérés az, amikor bűneinktől elfordulva Jézushoz fordulunk és átadjuk neki teljes életünket. A megtérés gyümölcse az, hogy életünk megváltozik, és új élet kezdődik meg, amit nem nélküle, hanem vele élünk meg.

“Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta.” János 3:36

“Tartsatok azért bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjön a felüdülés ideje az Úrtól, és elküldje Jézust, akit Messiásul rendelt nektek.” ApCsel. 3,19-20

Közösség

Ehhez az új élethez szükségünk van másokra, akik segítenek és támogatnak.

Ez nem más mint a gyülekezet. Az Újszövetségben nincsenek magányos hívők. Nincsenek, akik egyedül járnak ezen az úton. A megtérő emberek mind gyülekezethez csatlakoztak, és így egymást bátorítva és erősítve jártak ezen az úton. Az Esztergomi Baptista Gyülekezet is ilyen emberekből áll. Olyan emberekből, akik megtértek és elindultak ezen az úton. Istentiszteleteinken tanulunk és erősödünk a hitben. Kiscsoportjainkban pedig egymást bátorítjuk és egymásért imádkozunk. Ahhoz, hogy növekedj és megmaradj a hitben neked is van szükséged közösségre. Ebben szívesen segítünk.

Kérdéseid vannak?

Ha többet szeretnél tudni erről, keresd fel bátran gyülekezetünk lelkipásztorát! Ő szívesen segít, ahogy tud. Ha többet szeretnél erről tanulni, akkor javasoljuk a Barátkozók Óráját. Lelkipásztorunktól lehet érdeklődni, hogy mikor találkozik ez a csoport.

Elérhetőségeinket itt találod.